ŠPORTNO VZGOJNI KARTON

Slika: osebni športnovzgojni karton

Šport je danes sestavni del celovitega pogleda na življenje. Šport je v šolah najbolj množična oblika športne dejavnosti. S svojimi vsebinami in smotri je podlaga tako športni rekreaciji kot tekmovalnemu športu. Šport v šoli, športni organizaciji, klubu ali drugih vadbenih skupinah pojmujemo kot sestavni del vsestranskega oblikovanja mladega človeka. Preko tega je mogoče vplivati na pozitiven razvoj človekove osebnosti. 

Šport pa ne pomeni samo vadbo in tekmo za rezultat, ampak tudi osveščanje mladega človeka s pomočjo knjig, priročnikov, športnih filmov, ŠV kartona, računalniških programov in podobno. Športno vzgojni karton omogoča spremljanje telesnega in gibalnega razvoj otrok, primerjava njihovih dosežkov z dosežki vrstnikov, pomaga pri vključevanju v športne dejavnosti v šoli ali zunaj nje.

Šport kot način življenja pomeni:

 • da se veliko gibljemo (predvsem v naravi);
 • da se v prostem času ukvarjamo z različnimi športnimi panogami;
 • da se zdravo in redno prehranjujemo;
 • da skrbimo za svoj izgled (higiena, urejenost);
 • da skrbimo za telesno (masaža, joga, sprostitev, gibanje) in duševno zdravje (odprtost, družabnost);
 • da poznamo svoje telesne sposobnost;
 • da tekmujemo z drugimi, vendar bolj za zabavo, kot za rezultat;
 • da smo naravovarstveno ozaveščeni.
 •  z vadbo poskušamo načrtno izboljšati in pozneje (v zrelih letih) zadrževati svoje gibalne sposobnosti in  telesne značilnosti.
TELESNE ZNAČILNOSTI
 • ATV –  telesna višina – dolžinska razsežnost telesa
 • ATT –  telesna teža – voluminoznost telesa
 • AKG –  kožna guba nadlahti – količina podkožnega maščevja
Slika: telesna višina
GIBALNE (MOTORIČNE) SPOSOBNOSTI
 • DPR –  dotikanje plošče z roko – hitrost izmeničnih gibov oz. živčna prevodnost ter koordinacija in moč ramenskega obroča
 • SDM –  skok v daljino z mesta – eksplozivna moč nožnega mišičevja in njena sposobnost za maksimalne obremenitve
 • PON –  premagovanje ovir nazaj – koordinacija gibanja vsega telesa
 • DT –  dviganje trupa – mišična vzdržljivost trupa, ki vpliva na pravilno držo telesa
 • PRE –  predklon na klopci – gibljivost v kolčnem sklepu
 • VZG – vesa v zgibi – mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok
 • TEK 60 m –  šprinterska hitrost
 • TEK 600 m –  splošna vzdržljivost

V kakšnih enotah se vnašajo podatki

 Ime testaoznaka testaprimer vnosakaj pomenijo te številke?
telesna višinaATV1655165,5 cm
telesna težaATT58558,5 kg
kožna guba nadlahtiAKG099 mm
dotikanje plošče z rokoDPR5252 ponovitev
skok v daljino z mestaSDM255255 cm
poligon nazajPON0929,2 sekund
dviganje trupaDT4848 ponovitev
predklonPRE5151 cm
vesa v zgibiVZG09898 sekund
tek na 60 mT600919,1 sekund
tek na 600 mT600125125 sekund
Tabela: enote v katerih vnašamo podatke
SPREMLJANJE GIBALNIH (MOTORIČNIH) SPOSOBNOSTI

Da lahko ugotovimo, ali gibalne sposobnosti razvijamo moramo le-te testirati. Na osnovi testiranja lahko ugotovimo, ali napredujemo ali nazadujemo v svojih sposobnostih. Ker je otroštvo čas intenzivnega razvoja, moramo testiranje opravljati vsako leto. Med tem pa spremljamo in vrednotimo tudi vse druge rezultate, od tekov do športnih iger.

(Visited 517 times, 4 visits today)